Zásady ochrany osobných údajov

(Autopožičovňa AGAMA s.r.o., Okružná 1316/4, Detva, 96212, IČO: 50882791,
DIČ: 2120510601, IČ DPH: SK2120510601)

 

Spoločnosť Autopožičovňa AGAMA s.r.o., Okružná 1316/4 , Detva 962 12, IČO: 50 882 791 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica I, oddiel: Sro, vložka č. 31998/S (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytuje všetkým dotknutým osobám informácie o spracúvaní osobných údajov:

Na spracúvanie osobných údajov všetkých dotknutých osôb používa prevádzkovateľ vlastný informačný systém (výnimku tvoria iba údaje, ktoré získavané z monitorovacích zariadení GPS umiestnených v prenajímaných vozidlách – tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v osobitnom informačnom systéme). Povinnosťou prevádzkovateľa je zabezpečiť primeranú úroveň zabezpečenia spracúvaných osobných údajov.

Účely spracúvanie osobných údajov:

predzmluvné a zmluvné vzťahy – rezervácie, vytváranie a zasielanie cenových ponúk, príprava a uzatvorenie zmlúv, plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa na základe zmlúv o nájme a prenájme, odovzdávaním a preberaním vozidla, reklamačných konaní a vytváraním faktúr. Informujeme všetky dotknuté osoby, že neposkytnutím osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

identifikovanie všetkých dotknutých osôb na základe dobrovoľného súhlasu udeleného všetkými dotknutými osobami pred vytvorením fotokópie alebo elektronickej kópie úradných dokladov, keď prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch takéto kópie dokladov požaduje od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ spracováva všetky fotokópie a elektronické kópie úradných dokumentov na základe dobrovoľného súhlasu všetkých dotknutých osôb.

bezpečnosť, ochrana majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutými osobami. Za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa a plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa a všetkých dotknutých osôb sú prenajímané vozidlá zabezpečené monitorovacími zariadeniami GPS. K spracúvaniu osobných údajov dochádza, ak prenajaté motorové vozidlo používa jednoznačne identifikovateľná fyzická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom zmluvou o prenájme osobného motorového vozidla. Prevádzkovateľ pri odovzdávaní vozidla nájomcovi poskytne informácie o prítomnosti monitorovacieho zariadenia GPS umiestneného v prenajímanom vozidle.

vymáhanie vzniknutých pohľadávok a škôd, postup pri riešení poistných udalostí, uchovávanie dokumentácie a vyhotovených záznamov a na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Lehoty uchovávania osobných údajov:

– osobné údaje, ktoré sú získané z vozidiel monitorovaných zariadeniami GPS sú uchovávané po dobu 2 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

– fotokópie úradných dokladov sú zlikvidované najneskôr po 3 rokoch od ukončenia zmluvného vzťahu. Výnimkou sú iba prípady, ak prevádzkovateľ fotokópie úradných dokladov využíva na základe oprávnených záujmov (napr. riešenie škôd, poistných udalostí a krádeží)

– osobné údaje, ktoré sú spracúvané v rámci ostatných účelov sú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu ich spracúvania určenými osobitnými právnymi predpismi, nie však dlhšie ako 10 rokov a to len v rozsahu nevyhnutnom na účely vedenia účtovných povinností prevádzkovateľa

Príjemcovia poskytnutých osobných údajov:

– kontrolné orgány, kde poskytnutie osobných údajov predpisuje osobitný právny predpis,

– súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe vyžiadania osobných údajov od prevádzkovateľa,

– poisťovne, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení prenajímaného vozidla,

– ďalší príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu

Práva dotknutých osôb:

– Právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

– právo získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

– právo požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

– právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;

– právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

– právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a

– právo požiadať o prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;

– právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

– právo požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizované technické nástroje;

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava;

– podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba môže svoju žiadosť alebo sťažnosť podať nasledujúcimi spôsobmi:

1. písomne na adrese: Autopožičovňa AGAMA s.r.o., Okružná 1316/4 , Detva 962 12
2. elektronicky na adrese: info@autopozicovnaagama.sk
3. telefonicky na infolinke: +421 909 23 23 23.

Máte na nás otázku? NEVÁHAJTE NÁM NAPÍSAŤ

Máte otázky? Chcete vedieť viac o prenájme vozidla? Kontaktujte nás. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Call Now Button