Všeobecné obchodné podmienky pre nájom vozidla

(Autopožičovňa AGAMA s.r.o., Okružná 1316/4, Detva, 96212, IČO: 50882791,
DIČ: 2120510601, IČ DPH: SK2120510601, ďalej ako “Prenajímateľ”)

 

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

1.1 Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.. Zmluva o nájme vozidla rovnako slúži ako odovzdávací protokol vozidla.

1.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa a času odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).

1.3 Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

1.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.

1.5 Prenajímateľ na požiadanie nájomcu a za doplatok mu poskytne ďalšie príslušenstvo k vozidlu/ napr.autosedačka, nosič na lyže a pod./

1.6 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požičať, prenajať vozidlo len osobám, ktoré vlastnia platný vodičský preukaz min. 2 roky.

1.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s odovzdávacím protokolom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

2. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,

2.2 Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti.

2.3 Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky

2.4 V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne (fax, mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti alebo k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu,

2.5 V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom,

2.6 Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

3. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

3.1 Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík,

3.2 Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca v plnej výške.

3.3 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca – právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve.

3.4 V prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.

3.5 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.

3.6 Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom.

3.7 Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.

3.8 V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške od 200,- € do 500,- € a max. 10 % z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu.

3.9 V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške max 10 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.

3.10 Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním jeho opravy. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.

3.11 V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie, počas zadržania vozidla.

3.12 V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy. (faxom, mailom, telefonicky),

3.13 Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; Ak sa v prípade odcudzenia prenajatého vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.

3.14 Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa bodu 2.2 . V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.

3.15 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.16 V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo včas, riadne doplniť palivo do stavu v akom ho prevzal./podľa Protokolu o odovzdaní a vrátení vozidla/

3.17 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou.

3.18 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v čistom stave, tak ako ho prevzal, prípadne zaplatiť prenajímateľovi poplatok za kompletné vyčistenie interiéru vo výške 10,- € a umytie exteriéru vo výške 10,- € pri osobných vozidlách, vyčistenie interiéru vo výške 15,- € a umytie exteriéru vo výške 10,- € pri viacmiestnych vozidlách, vyčistenie interiéru vo výške 10,- €, vyčistenie ložnej plochy 10,- €, a umytie exteriéru vo výške 10,- € pri nákladných vozidlách (dodávky).

3.19 Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, ) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu.

3.20 Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímateľ neudelí svoj výslovný súhlas.

3.21 Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenie vo vozidle.

3.22 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200.-€ za každý prípad prepálenia čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.).

3.23 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky

3.24 Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to že, Prenajímateľovi zaplatí všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, nadobudnuté v období užívania prenajatého vozidla Nájomcom. Prenajímateľ vyzve písomne, telefonicky alebo emailom Nájomcu na úhradu priestupku do 7 dní. V prípade, že Nájomca neuhradí prenajímateľovi priestupok do 7 dní odo dňa výzvy Prenajímateľa, Prenajímateľ si vyhradzuje právo Nájomcovi vystaviť úhradu v hodnote troj násobku nadobudnutého priestupku Nájomcu.

3.25 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu depozit. Depozit je vo výške 250,- € až 500,- € za vozidlo. Depozit bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi zo zmluvy, predovšetkým na zaplatenie náhrady škody a zaplatenie zmluvných pokút. Depozit bude vrátený nájomcovi po ukončení nájmu a vrátení vozidla Prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla a po uhradení všetkých pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi zo zmluvy.

3.26 Nájomca svojím podpisom zmluvy o nájme vozidla potvrdzuje, že je občanom EÚ ( Európskej únie )

3.27 Nájomca je povinný si samostatne uhradiť všetky iné poplatky ( okrem diaľničnej známky na Slovensku) ako sú, mýta, diaľničné známky / poplatky mimo Slovenskej republiky, pokuty a sankcie nadobudnuté počas doby nájmu vozidla a podobne.

3.28 Prenajímateľ povoľuje nájomcovi prepravu domácich zvierat len v prepravnej, nákladnej časti (kufor) vozidla, v na to určenom prepravnom boxe.

3.29 Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že na jednoduché poškodenia vozidla v nájomnej dobe ako je napr. defekt, sa nevzťahujú servisné úkony spoločnosti prenajímateľa, a nájomca ich rieši sám a na vlastné náklady.

3.30 Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že v prípade autonehody, prenajímateľ neznáša náklady spojene s liečením posádky a šoféra vozidla.

3.31 Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že prenajímateľ neznáša náklady spôsobené pri odcudzení osobných vecí posádky ( telefón,
batožina atď ).

3.32 Nájomca svojím podpisom súhlasí, že v prípade poistnej udalosti s vozidlom, uhradí / zaplatí prenajímateľovi sumu 2 mesačného nájmu vozidla, ako náhradu za ušlý zisk na vozidle .

3.33 Nájomca svojím podpisom súhlasí, že v prípade poistnej udalosti s vozidlom, hradí zákazník všetky náklady spojené s odťahom vozidla do sídla firmy

3.34 Nájomca svojím podpisom súhlasí, že v prípade ponechania vozidla mimo sídla spoločnosti prenajímateľa, si prenajímateľ účtuje vyzdvihnutie jednorazovým poplatok 100 € + DPH, a 1 € + DPH za každý kilometer

4. Nájomné a jeho splatnosť

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu a je uvedená v cenníku Prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.

4.2 Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla – predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom predčasne ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu.

4.3 V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel . Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady).

4.4 Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím vozidla, ako záloha a ďalej v pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4.5 Nájomné podľa bodu 4.4 vyúčtuje prenajímateľ faktúrou – daňovým dokladom. Faktúra je splatná ihneď od jej vystavenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy.

4.7 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

4.8 Prenajímateľ nepríjma platby za poskytnuté služby platobnou kartou American Express.

5. Skončenie nájmu

5.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi.

5.3 V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.4 Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.5 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus zmluvnú pokutu vo výške 200,- €, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Záverečné ustanovenia

5.6 Pri rezervácii vozidla cez internetovú stránku spoločnosti Autopožičovňa AGAMA s.r.o, je nájomca povinný vopred uhradiť 100€ nevratnú kauciu za rezerváciu vozidla na bankový účet spoločnosti. 100€ bude odrátaná zo sumy depozitu vozidla.

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 01.08.2017 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

6.2. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Máte na nás otázku? NEVÁHAJTE NÁM NAPÍSAŤ

Máte otázky? Chcete vedieť viac o prenájme vozidla? Kontaktujte nás. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Call Now Button